Polemo, Antonius, ca. 88-145 (1873). Declamationes quae exstant duae.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

α 2 2ó ω 9τ. W ́εαε σὲ αάσαε͂ἀαάάάαε Ἐξ ͂͂w͂ῆ ́ aaA ́α α ξαβΧh2 ͂ aάώβά π͂͂ nhAphA2 E Δαααααα αεαῤαάεαεξ́aαα sς̀ Κκ͂ ́́αά́ε͂αᾶ͂έ hααηᾶ ͂α 2εαηεεξε ́ ͂͂ hηaτ͂εᾶ ς κlE S̓k hξα2 ξ ͂Ά͂ ̔͂ζ͂ αααάθᾶ ̀ ἐὴ Κr k h