Proclus, ca. 410-485 et al. (1912). Diadochou Episkopou Photikes tes Epeirou tou Illyrikou kephalaia gnostika r' = Sancti Diadochi episcopi Photicensis De p [@archive.org]

Runs