Aristoxenus et al. (1902). Aristoxenou Harmonika stoicheia. The Harmonics of Aristoxenus; [@archive.org]

Runs